ASOCIATIA ,,HAROMSZEKI CSILLAGOSVENY – ALEEA STELELOR TREI – SCAUNE din COVASNA

ASOCIATIA ,,HAROMSZEKI CSILLAGOSVENY – ALEEA STELELOR TREI – SCAUNE este o asociatie din judetul COVASNA, localitatea SFANTU GHEORGHE, adresa ALEEA SANATATII, NR. 5, BL. 9, AP. 20. Numarul de inregistrare in Registrul National este 25813/A/2018. Fondatorul ASOCIATIA ,,HAROMSZEKI CSILLAGOSVENY – ALEEA STELELOR TREI – SCAUNE este KOLUMBAN ZENGE BEATRIX.

Descriere ASOCIATIA ,,HAROMSZEKI CSILLAGOSVENY – ALEEA STELELOR TREI – SCAUNE

Numarul de inregistrare in registrul National ONG:
25813/A/2018
Starea actuala:
Activa /
Schimbarea sediului:
Nu /
Judet:
COVASNA
Localitate
SFANTU GHEORGHE
Adresa:
ALEEA SANATATII, NR. 5, BL. 9, AP. 20
Fondatorul asociatiei:
KOLUMBAN ZENGE BEATRIX
Scopul asociatiei:
– ocrotirea ºi promovarea intereselor ºi drepturilor tinerilor; iniþierea, Intocmirea, elaborarea, derularea de proiecte de finanþare; acordarea sprijinului material pentru Infãptuirea scopurilor ºi obiectivelor asociaþiei; obþinerea de sprijin financiar din orice surse de finanþare locale, naþionale ºi internaþionale; participarea, organizarea ºi sprijinirea organizãrii de dezbateri, schimburi de experienþe, programe, aniversãri, comemorãri, seminarii, conferinþe, expoziþii, excursii, IntAlniri, spectacole, simpozioane, concursuri, cursuri, cursuri de formare, festivaluri, concerte, caravane, tabere In þarã ºi In strãinãtate din toate domeniile pentru tineri ºi alþi cetãþeni interesaþi; sprijinirea tinerilor, cetãþenilor interesaþi la Invãþãturã formalã ºi non-formalã, sport, artã, muzicã, transport (navetã) ºi alte programe; finanþarea ºi sprijinirea unor cãlãtorii In interesul de a participa la concursuri, cupe, tabere, seminarii, conferinþe, cursuri de perfecþionare ºi alte evenimente (transport, cazare ºi masã, cheltuieli de participare, alte cheltuieli aferente); Infiinþarea ºi funcþionarea birourilor de informare de tineret; conlucrarea ºi colaborarea, crearea de parteneriate cu alte asociaþii, fundaþii, cluburi, biserici, colegii, ºcoli, universitãþi, firme, instituþii publice, instituþii de drept public sau privat, autohtone ºi din strãinãtate; afilierea la federaþiile de specialitate; protecþia patrimoniului; sprijinirea ºi editarea de publicaþii, ziare, reviste, cãrþi periodice, dicþionare, enciclopedii, hãrþi, broºuri, pliante informative sau materiale cu muzicã sau alte Inregistrãri sonore, inclusiv pe suport magnetic; amenajarea de spaþii pentru practicarea activitãþilor de tineret ºi culturale; activitãþi pentru obþinerea unor dotãri infrastructurale; Intocmirea, elaborarea, derularea proiectelor de accesare a unor fonduri legate de culturã; organizarea, sprijinirea, finanþarea, promovarea diferitelor evenimente culturale, multiculturale, literare, religioase, artistice, tradiþionale, a expoziþiilor de artã vizualã ºi a spectacolelor teatrale; organizarea activitãþilor de schimb cultural sau ºtiinþific cu instituþii ºi parteneri din RomAnia ºi din alte þãri; sprijinirea materialã sau infrastructuralã a diferitelor cercuri, ansambluri de dans, ansambluri corale, cu caracter religios, trupe de muzicã, ONG-uri , instituþii; conservarea ºi valorificarea patrimoniului cultural ºi spiritual naþional; pãstrarea tradiþiilor populare prin port popular ºi a meseriilor tradiþionale, a activitãþilor meºteºugãreºti; comemorarea diferitelor aniversãri; Infiinþarea muzeelor ºi colaborarea cu alte instituþii muzeale; alte activitãþi care slujesc dezvoltarea materialã ºi moralã a asociaþiei.
Modificarea scopului:
Nu /
Consiliul Director:
Presedinte: KOLUMBAN ZENGE BEATRIX; Presedinte executiv: KOLUMBAN HAJNALKA,; Vicepresedinte: VERES TEREZIA
Asociatie de utilitate publica:
Nu / Da prin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *